loading image
 
ปิด / Close
 
 
News

รณรงค์ วัคซีนเพื่อประชาชน สำหรับคนทุกวัย

รณรงค์ วัคซีนเพื่อประชาชน สำหรับคนทุกวัย
27 เมษายน 2560
 

จากเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ที่ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนทุกปีทั่วโลก เป็นสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อรณรงค์การใช้วัคซีนป้องกันโรคแก่คนทุกวัย โดยในปี 2017 นี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ด้าน คือ การชี้ให้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคซึ่งนับเป็นการลงทุนทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มทุนสูง การสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการวัคซีนโลก และการแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางสุขภาพของโลกไม่มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อในพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน, สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ WHO Thailandดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. จัดทำ Facebook Fan page เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป ให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีน

3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น การจัดเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยในหัวข้อ "วัคซีนเพื่อประชาชน สำหรับคนทุกวัย" ขึ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนในแง่มุมต่างๆ อาทิ ความสำคัญของวัคซีนกับกลุ่มวัยต่างๆ, รูปแบบการให้บริการวัคซีนในพื้นที่เขตเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต, ความสำคัญของวัคซีนในมุมมองภาคประชาชน และความสะดวกในการรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและวัคซีนที่ต้องการในอนาคต

Source : riskcomthai.org