loading image
 
ปิด / Close
 
 
Highlight Today

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
29 พฤษภาคม 2560
 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ว่า กรมอนามัยได้ดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษในรูปแบบการเสริมฟลูออไรด์ผ่านทางนมซึ่งอยู่ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อป้องกันฟันผุ

 

ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสามารถผลิตนมฟลูออไรด์ครอบคลุมเด็ก 1 ล้าน 3 แสนคน ซึ่งขณะนี้ มีโรงนมที่ร่วมผลิตนมฟลูออไรด์ทั้งสิ้น 26 โรงนมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มการรองรับในภาคใต้และกรุงเทพมหานคร โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาได้จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการผลิตนมฟลูออไรด์และการตรวจวิเคราะห์ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงนมทุกแห่ง พบว่าทุกโรงนมสามารถผลิตนมฟลูออไรด์ที่อยู่ในค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และจากการกำกับ เฝ้าระวังปริมาณฟลูออไรด์โดยรวมที่เด็กได้รับ พบว่า เด็กได้รับฟลูออไรด์อยู่ในระดับพอเหมาะในการป้องกันฟันผุ

 

นายแพทย์ณัฐพร กล่าวต่อไปว่า โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทยเริ่มครั้งแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบปัญหาฟันผุสูงและมีฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคต่ำ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนมฟลูออไรด์เป็นแห่งแรกในประเทศ ในรูปแบบนมพาสเจอร์ไรซ์ขนาดถุงละ 200 มิลลิลิตร มีปริมาณฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัม/ถุง ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ซึ่งที่ผ่านมามีผลการศึกษาพบว่าการดื่ม นมฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดโรคฟันผุในฟันแท้ได้ ร้อยละ 34.4 โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ต่อมาจึงได้ขยายโครงการในกรุงเทพมหหานครและในภูมิภาคจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคฟันผุสูง มีระดับฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคของชุมชนต่ำ ไม่มีผลในการป้องกันฟันผุยังไม่มีโครงการฟลูออไรด์เสริมในระดับชุมชน โรงนมที่ได้รับสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนในจังหวัดนั้นมีความพร้อมในการพัฒนาและการเข้าร่วมการผลิตนมฟลูออไรด์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ นมฟลูออไรด์ฯ ของจังหวัดนั้น

 

"ในปีนี้ จังหวัดที่ดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ฯ และโรงนมได้ร่วมกันจัดอบรมพัฒนาสายส่งนม ให้มีความรู้และมีการจัดเก็บและจัดส่งนมได้อย่างมีมาตรฐาน ช่วยรักษาคุณภาพนมที่ดีให้เด็กได้ดื่ม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ทำการศึกษาขั้นตอนวิธีการผลิตนมผง ซึ่งพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเติมฟลูออไรด์ในน้ำนมดิบเพื่อผลิตเป็นนมผงฟลูออไรด์ ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ทั้ง 12 จังหวัด ได้รณรงค์ส่งเสริมให้เด็กทุกคนดื่มนมทุกวัน ร่วมกับการรณรงค์ปรับลดพฤติกรรมการบริโภคหวาน เพิ่มการดูแลอนามัยช่องปากและเร่งรัดงานส่งเสริมสุขภาพในทุกด้านเพื่อให้เด็กไทยแข็งแรง และฟันไม่ผุ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

ข้อมูลจาก : anamai